май 20
ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА НАЕМАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ

ОБЩИНА ХАСКОВО ОБЯВЯВА ПОДБОРЗА НАЕМАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ по дейност 6 Предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги в общността по Проект № BG05M9OP001-2.056-0014 Успяваме заедно, финансиран от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси и Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж, съфинансирани от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове Във връзка с осигуряване и изпълнение на интегрирани социално-здравни услуги по дейност 6 по Проект...

май 05
Списък крайно класиране за длъжността Социален работник по Проект BG05M9OP001-6.002-0122 „Патронажна грижа +“

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА СОЦИАЛЕН РАБОТНИК Въз основа на Протокол от 05.05.2022 г., на комисия, назначена със Заповед №305/04.05.2022 г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността Социален работник по Проект BG05M9OP001-6.002-0122 Патронажна грижа + гр. Хасково се изготви следният списък с крайно класиране на кандидатите в низходящ ред, според получените крайни оценки, както следва: № Имена...

май 04
Списък на допуснати и недопуснати до явяване на интервю за длъжността Социален работник по Проект BG05M9OP001-6.002-0122 „Патронажна грижа +“

Списък на допуснати и недопуснати до явяване на интервю за длъжността Социален работник по Проект BG05M9OP001-6.002-0122 Патронажна грижа + Протокол от 04.05.2022 г., на комисия, назначена със Заповед №РД-305/04.05.2022 г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността Социален работник по Проект BG05M9OP001-6.002-0122 Патронажна грижа +,Община Хасково. 1. След запознаване и проверка на подадените от кандидатите...

апр 21
ОБЩИНА ХАСКОВО ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА НАЕМАНЕ НА СОЦИАЛЕН РАБОТНИК по Проект BG05M9OP001-6.002-0122 „Патронажна грижа +“

ОБЩИНА ХАСКОВО ОБЯВЯВА ПОДБОРЗА НАЕМАНЕ НА СОЦИАЛЕН РАБОТНИК по Проект BG05M9OP001-6.002-0122 Патронажна грижа + финансиран по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 Патронажна грижа +, ОП Развитие на човешките ресурси 2014 г.- 2020 г. Във връзка с изпълнението на Проект BG05M9OP001-6.002-0122 Патронажна грижа + финансиран по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 Патронажна грижа...

апр 12
КРАЙНО КЛАСИРАНЕЗА ДЛЪЖНОСТТА „ПСИХОЛОГ” - ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА – Хасково

ОБЩИНА ХАСКОВО ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА Хасково Тел.038/ 620 392, ул. Цар Освободител №2, ет.2, e-mail:cop_haskovo@abv.bg ПРОТОКОЛ Днес, 11.04.2022 г. комисия в състав: Председател: Катя Милушева - управител ЦОП; Членове:1. Любомир Жеков -психолог ЦОП; 2. Христина Кехайова социален работник ЦОП; Проведе подбор по интервю на избор на кандидат за длъжност психолог в Център за обществена подкрепа Хасково. След провеждане на интервю...

апр 07
ОБЩИНА ХАСКОВО ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА НАЕМАНЕ НА СОЦИАЛЕН РАБОТНИК по Проект BG05M9OP001-6.002-0122 „Патронажна грижа +“

ОБЩИНА ХАСКОВО ОБЯВЯВА ПОДБОРЗА НАЕМАНЕ НА СОЦИАЛЕН по Проект BG05M9OP001-6.002-0122 Патронажна грижа + финансиран по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 Патронажна грижа +, ОП Развитие на човешките ресурси 2014г.- 2020г. Във връзка с изпълнението на Проект BG05M9OP001-6.002-0122 Патронажна грижа + финансиран по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 Патронажна грижа +, ОП Развитие на...

апр 06
Списък крайно класиране за длъжността "Медицинска сестра" в Център за грижа за лица с психични разстройства "Болярово"

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА Медицинска сестра Въз основа на Протокол от 05.04.2022 г., на комисия, назначена със Заповед №РД-26/17.01.2022 г. Във връзка със Заповед №РД-134/08.03.2022г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността Медицинска сестра по Проект BG05M9OP001-2.090-0009 Отвъд хоризонта Център за грижа за лица с психични разстройства Болярово се изготви следният списък с крайно класиране...

апр 04
Списък на допуснати и недопуснати до явяване на интервю за длъжността Медицинска сестра в Център за грижа за лица с психични разстройства „Болярово“

Списък на допуснати и недопуснати до явяване на интервю за длъжността Медицинска сестра в Център за грижа за лица с психични разстройства Болярово Протокол от 04.04.2022 г., на комисия, назначена със Заповед №РД-26/17.01.2022 г. във връзка със Заповед №РД-134/08.03.2022г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за специалисти по Проект BG05M9OP001-2.090-0009 Отвъд хоризонта Център за грижа за...

мар 22
ОБЯВА ЗА ПОДБОР ЗА НАЕМАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТ НА ДЛЪЖНОСТ „ПСИХОЛОГ”

ОБЩИНА ХАСКОВО ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА Хасково Тел.038/ 620 392, 0879 140372, ул. Цар Освободител №2, ет.2, e-mail:cop_haskovo@abv.bg ОБЯВА ЗА ПОДБОР ЗА НАЕМАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТ НА ДЛЪЖНОСТ ПСИХОЛОГ 1. Описание на длъжността: 1.1 Работни места 1 бр.; 1.2 Място на работа Център за обществена подкрепа Хасково; 1.3 Характер на работата да извършва психологическо консултиране, застъпничество и посредничество, терапия и обучение...

мар 21
ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА НАЕМАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ по Проект BG05M9OP001-2.090-0009„Отвъд хоризонта – Център за грижа за лица с психични разстройства „Болярово“

ОБЩИНА ХАСКОВО ОБЯВЯВА ПОДБОРЗА НАЕМАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ по Проект BG05M9OP001-2.090-0009Отвъд хоризонта Център за грижа за лица с психични разстройства Болярово финансиран по ОП Развитие на човешките ресурси 2014 - 2020 по процедура BG05M9OP001-2.090 Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания Етап 2 предоставяне на новите услуги Във връзка с изпълнението на Проект BG05M9OP001-2.090-0009 Отвъд хоризонта Център за грижа за лица с...

Върни се в началото на страницата