апр 28
Заповед №Т-68/28.04.2022г. - Публичен търг с явно наддаване за продажба на следният недвижим имот: първи етаж в сграда с идентификатор 51127.201.92.1 по КК и КР на с.Нареченски бани, Община Асеновград

Заповед №Т-68/28.04.2022г. - Публичен търг с явно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 51127.201.92.1.1, разположен на първи етаж в сграда с идентификатор 51127.201.92.1 по КК и КР на с.Нареченски бани, Община Асеновград...

апр 28
Заповед №Т-67/28.04.2022г. - Публичен търг с явно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: УПИ VII в кв.19 по плана на с. Долно Големанци

Заповед №Т-67/28.04.2022г. - Публичен търг с явно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: УПИ VII в кв.19 по плана на с. Долно Големанци...

апр 27
З А П О В Е Д № Т-66 гр.Хасково 26.04.2022 год.

З А П О В Е Д № Т-66 гр.Хасково 26.04.2022 год. На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, във връзка с чл. 8, чл.79 и чл.80 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост и Решение №535/11.02.2022 г. на Общински съвет Хасково...

апр 27
З А П О В Е Д № Т-66 гр.Хасково 26.04.2022 год.

З А П О В Е Д № Т-66 гр.Хасково 26.04.2022 год. На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, във връзка с чл. 8, чл.79 и чл.80 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост и Решение №535/11.02.2022 г. на Общински съвет Хасково ОБЯВЯВАМ: Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10...

апр 21
Заповед №Т-63/21.04.2022г. - Публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на 2 (два) броя гаражи

Заповед №Т-63/21.04.2022г. - Публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на 2 (два) броя гаражи с №6 и №7 всеки със ЗП 21 кв. м. (с размери 3,5/6,0м.) в междублоковото пространство, източно от бл.32 и бл.33 на ж.к. ,,Орфей, в Поземлен имот с идентификатор 77195.709.28 по КК на гр. Хасково (номер...

апр 21
Заповед №Т-61/20.04.2022г. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имот, публична общинска собственост: парк в кв.“Болярово“

Заповед №Т-61/20.04.2022г. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имот, публична общинска собственост: Озеленена площ между ул. Болярска и църквата Св.Харалампий в кв.Болярово...

апр 21
Заповед №Т-60/20.04.2022г. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имот, публична общинска собственост: Парк „Добруджа“

Заповед №Т-60/20.04.2022г. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имот, публична общинска собственост: Парк Добруджа...

Върни се в началото на страницата